politiske sager

3. oktober 2019

Her kan du læse de læserbreve mm som politikkerne laver.

3. oktober 2019

Miljø

af  Søren Erik Pedersen, byrådsmedlem

Forleden gav en masse unge mennesker udtryk for, at vi skal gøre noget mere for at miljøet bliver forbedret.  Der er medsendt til borgmester og byråd mange breve, som udtrykker bekymringer for fremtiden. ” Vi forlanger handling KH Jordens fremtid” eller ” Lad os stå sammen for at skabe en bedre fremtid”.

Når der skrives :  ”Vi forlanger handling, - så er det jo rigtigt. Og hvem skal handle ?

Ja det skal:

-   FN – de holder stort møde i disse dage – og meget kedeligt er USA som en af de store udledere af div drivhusgasser ikke med i det fine selskab.

-   EU – skal lægge pres på medlemslandene for at de overholder målene . (Gamle og nye mål)

-   Danmark har valgt at gå forrest for at gøre det gode eksempel for at reducere udledningen.

-   Skanderborg Kommune har også et ansvar for at gøre de store ord operationelle.

-   De mange familier i Skanderborg Kommune har også et ansvar for at tænke i miljøbegrænsende aktiviteter i dagligdagen.

 Vi har alle et ansvar for at tænke i disse baner som I , - unge protesterende giver udtryk for. Man kan ikke som borger fravige sig ansvaret for at gøre noget.

Men vi er nødt til at det sker på en måde, at vi bruger fremtidens forskning og videnskab til at reparere på fortidens synder. Og gør vi det så tegner fremtiden ikke så mørk, som nogen vil gøre den. Tværtimod så kan vi brede vores viden ud til den øvrige del af verden, og derved skabe grønne arbejdspladser.

Og vi skal passe på ikke at gøre det hele så sort og uoverskueligt at vi berøver børnene en normal børnetryghed. ( som man gjorde det under den kolde krig i 50-og 60 -erne)

 Sammen med de nye tiltag  skal livet gå videre og dermed være med til at sikre at der fortsat er penge til undervisning, hospitaler og til pensionen, forsvar og alt det andet – og det på en måde så vores globale udfordringer fremover tages mere seriøse.

I Skanderborg Kommune, har vi et ungeråd, og vi vil gerne hjælpe med at det råd får sat klimaet på dagsordenen.

Derudover har vi vores 17 verdensmål, som jo ikke kun skal være flotte ord til skåltaler. De må og skal tages seriøse. Dvs at vi skal hjælpe den del af verdens befolkning, som stræber efter at få vores levestandard på en måde så det sker via en grøn dagsorden. For udfordringen e ,at de mennesker som i dag stræber efter af få en højere levestandard ikke har miljøet ret højt på dagsordenen.

Og så lige: plast ( som nævnt i et af brevene) behøver ikke være en trussel mod miljøet, hvis regeringen vil bruge  penge på at udvikle genbrugsindustrien herhjemme, - så skal vi forbrugere sammen med detailhandel og plastindustrien bruge plasttyper der kan genanvendes, så miljøet ikke lider skade på den konto.

Og iflg Concito,  (grøn tanketank) så er økologisk mad ikke en gevinst for miljøet. ( i et af brevene efterspørger nogle økologisk mad )

Men alt i alt, - så skal vi alle i arbejdstøjet for at rette op på fortidens syndere, - selvom vi dengang måske ikke oplevede dem som et problem.

 Søren Erik Pedersen
Medlem af Venstres byrådsgruppe i Skanderborg.

 9. september 2019

Nu skal der ske noget for miljøet

Statsminister Mette Frederiksen vil gøre noget omkring plastposer.

Afgifter på poserne, - det skulle indbringe et stort millionbeløb til statskassen.

For at det ikke skal blive en form for symbolpolitik, vil jeg videresende det råd, at det indkomne beløb sammen med andre penge bliver brugt til at skabe noget der batter endnu mere.

Nemlig: - Gå sammen med industrien og handlen om at indskrænke plasttyperne til nogle færre produkter og dermed forøge chancerne for en rigtig og effektiv sortering.

Når vi får nogle færre og større mængder af velsorteret plast, giver det grobund for nogle høje genbrugsprocenter – som igen vil resultere i nogle forhåbentlige danske arbejdspladser.

Jeg tror at ved at gøre det sidste, vil man gøre rigtig meget mere ved miljøet end blot ved at begrænse brugen af plastposer

 Søren Erik Pedersen
Venstre byrådsmedlem.


9. SEPTEMBER 2019

Til borgmestrene og regionsborgmester i Region Midtjylland. 

I år er det 100 år siden at Bank-Mikkelsen blev født.

Bank-Mikkelsen var en ”hærfører” for datidens udviklingshæmmede. Det var dengang de udviklingshæmmede boede på åndssvageanstalter eller sindssygehospitaler. Det var dengang, der var eksempler på at beboerne blev bundet til et træ, når personalet skulle spise på fælles skovtur.

Bank-Mikkelsen var bannerfører for at give disse psykisk/fysiske handicappede lovgivningsmæssigt og dermed rent fysisk og psykisk en anstændig tilværelse. Det skylder vi ham en stor tak for på hans 100 års fødselsdag, - han døde i 1990.

Disse mennesker har i dag takket være Bank-Mikkelsen især, - ” En tilværelse så nær det normale som muligt”.

MEN der har været en tendens til at ” En tilværelse så nær det normale som muligt” er som elastik i metermål. Efter kommunalreformen  er dette område styret via et slags demokrati uden for armslængde.

Området har undergået utroligt mange besparelser, - som for øvrigt mange andre områder, men disse andre områder har et udpræget bedre talerør ex. Ældre, forældre osv., som går på gaden når besparelserne kommer for tæt på.

De psykisk handicappede er tavse, - tavse mens ”glasuren” på tilværelse spares væk.

DERFOR kære borgmestre , når I nu skal i gang med næste års budgetter, - kommune/regionsforhandlinger/økonomiforhandlinger med regeringen  osv., så hav lige den stille gruppe – de psykisk handicappede med i jeres budgettanker.

Lad Jer ikke narre af et regneark. De psykisk handikappede fortjener en ordentlig hverdag, som ikke skal stå mål for er en fortsat rundbarbering.

Bank – Mikkelsen startede bygningen af det fyrtårn for de psykisk handicappede, som vi er stolte af i dag. Men et fyrtårn er jo et tårn med lys i – sørg nu for at der også fremover er lys i tårnet.

Søren Erik Pedersen
Venstre Byrådsmedlem i Skanderborg


9. september 2019

Så skulle der være penge til børne- og ungeområdet.

I budgetforliget indgået i 2018 mellem alle Skanderborg Byråds partier, - står der:

” såfremt der indgår et ekstraordinært finansieringstilskud i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2020 er det hensigten at det anvendes på børne- og ungeområdet.”

OG …… i den netto aftalte økonomiaftale mellem KL og regeringen står:

” Regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære finansieringstilskud på 3, 5 milliarder i 2020, hvoraf 2 milliarder fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.”

Så nu er den hjemme, - betingelserne for at kunne tilføre børne- og ungeområdet i Skanderborg Kommune en pæn sum penge - et tocifret millionbeløb, -er opfyldt.

Venstre syntes, at børne- og ungeområdet ved sidste års budget-forhandlinger var lidt forsømt.  Så vi er glade for at vore budgetforhandlere fik denne passus med i budgetaftalen og som nu kan udmøntes i 2020.

Et år senere op til folketingsvalgkampen i år var der kø hos stort set alle partier for at løfte området mest muligt. Dejligt at se, der er opbakning.

 

Bent Jacobsen, Jens Szabo og Søren Erik Pedersen
Medlemmer af Børne og undervisningsudvalget


4. august 2019

Fremtiden for Plejecen-ter søndervang i låsby.

Skrevet af Jens ERik Sørensen, Byrådsmedlem.

Et enigt byråd besluttede på mødet den 2. maj 2019, at Søndervang sendes i udbud, med det klare sigte, at der dannes rammer for et friplejehjem med 38 – 40 pladser.

Venstre har i forrige byrådsperiode fremført forslag om, at Søndervang skulle udbydes som friplejehjem, men dengang var der et flertal imod venstres forslag.

Venstre har håb og forventning om, at den enstemmige beslutning i byrådet, vil tiltrække virksomheder og organisationer, som driver friplejehjem i Danmark, til at byde ind på udbuddet.

Venstre ser også i beslutningen, en tilkendegivelse fra byrådet om, at medvirke positivt til den nødvendige lokalplanlægning, som skal gennemføres før byggeri kan igangsættes.

Venstre ser flere klare fordele ved forsat drift af et plejecenter i Låsby.

40 plejeboliger vil være en fordobling af det nuværende antal i Låsby – Skanderborg kommune har et estimeret behov for mere end 160 pladser i løbet af 3 – 6 år.

Et plejecenter med 40 pladser generer 40 arbejdspladser på centeret, hertil kommer den aktivitet som skabes i handelslivet og tilknyttede serviceerhverv. Lokale arbejdspladser er vigtige for Låsby, som står overfor, en betydelig bolig og befolkningstilvækst på Langvad Bakker.

Låsby er den nye center by i Skanderborg kommune. Det er et venstre ønske, at vi i alle centerbyer kan tilbyde borgere mulighed for, at søge en lokal plejebolig når behov opstår.